Hur kan man i skolan jobba mot ett hårdnande samhällsklimat?

Lukuaika: 4 min.

Hur kan man stöda eleverna att forma sin egen identitet och samtidigt bli trygga i att möta andra människor och deras synsätt? Det här är en viktig fråga för lärare i bland annat åskådningsämnena. Linda Ahlbäck, Siv Lundström och Maria Wingren, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, berättar om ett nyligen genomfört kompetensutvecklingsprojekt för lärare inom åskådningsämnena där den här frågan stått i fokus.

Enligt många framtidsforskare kommer värderingar som främjar kultur, religion och etnicitet att växa sig starkare och bli ett allt viktigare stöd för vårt välbefinnande i en snabbt föränderlig värld. Åskådningsämnena religion och livsåskådning är i nyckelposition i skolans uppdrag att möta frågor som berör vem vi är och hur vi relaterar till andra. De här ämnena behandlar mycket som är avgörande för att kunna leva ett tryggt och gott liv: välbefinnande, identitet, självkännedom och självkänsla. Det vill säga aspekter och mål som alla lyfts fram i läroplanen för såväl den grundläggande utbildningen som gymnasiet, tillsammans med målet att möta andra och respektera olika synsätt.

Interiör synagogan i Helsingfors.

I fortbildningen ingick en åskådningsvandring med studiebesök i bland annat synagogan i Helsingfors… Foto: Linda Ahlbäck

En fortbildningshelhet blir till

I en projektutlysning i början av 2021 lyfte Utbildningsstyrelsen upp behovet av kompetensutveckling för lärare inom åskådningsämnena. Som svar på det här arrangerade Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi under läsåret 2021–2022 fortbildningshelheten Meningen med livet är att skapa mening i livet —åskådningsämnenas uppdrag för 2020-talet, som riktade sig till både klass- och ämneslärare i grundläggande utbildning och gymnasium.

I fortbildningshelheten lyftes åskådningsämnenas betydelse och bredd upp samtidigt som lärarna gavs pedagogiska strategier och verktyg för att utforma ett varierat och inspirerande undervisningsinnehåll genom att inkludera olika kulturella uttryckssätt som konst och musik; drama och dialog; media och litteratur. Helheten byggdes upp kring gemensamma seminarier och workshoppar riktade till såväl klasslärare som ämneslärare. Bland utbildarna fanns många av våra främsta experter och forskare inom området, bland andra Saila Poulter (Helsingfors universitet), Arniikka Kuusisto (Helsingfors universitet)och Outi Raunio-Hannula (Utbildningsstyrelsen), vid sidan av inspirerande och kunniga personer från det kulturella fältet. 

En kultur-, språk- och åskådningsmedveten pedagogik och undervisning

Under inledningswebbinariet med rubriken Utmaningar, möjligheter, professionalitet gavs deltagarna en överblick av religion- och livsåskådningsämnenas utveckling och bredd.  Deltagarna uppmärksammades på hur den nya läroplanen poängterar den kulturella aspekten i åskådningen och vilka möjligheter samt utmaningar det ger undervisningen: populärkultur, media, drama etc. Under webbinariet diskuterades även pedagogernas professionalitet och den egna yrkesrollen samt skolans uppgift att fostra världsmedborgare. Tillsammans med Helena Salenius från Kyrkostyrelsen lyftes frågan kring religionsundervisning kontra religionsutövning och det att våga behandla och möta olika religioner och åskådningar i undervisningen.

Interiör Uspenskijkatedralen i Helsingfors.

…Uspenskijkatedralen och… Foto: Maria Wingren

Workshopar som inspiration till ämnesövergripande undervisning

Under våren och hösten 2022 genomfördes workshopar i sex ämnen med syftet att inspirera till ämnesövergripande undervisning, inledningsvis möttes deltagarna på distans och senare fysiskt på plats. Tillsammans med Nina Dahl-Tallgren från Wasa Teater jobbade lärarna kring temat dramapedagogik och åskådningsundervisning. Med Johan Bastubacka från Helsingfors universitet närmade man sig åskådningsundervisningen via bildkonst och fick konkreta verktyg för att göra bildanalys. Läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson stödde lärarna i det att få in mer litteratur i åskådningsundervisningen och i en workshop musicerades det med musiklärare Malin Storbjörk. Dialogen som metod låg i fokus i den workshop som arrangerades med Annika Tahvanainen-Jaatinen från Studiecentralen Sivis medan frågan om hur man kan arbeta med film och olika medier i undervisningen var temat i workshopen med Sofia Sjö från Donnerska institutet.

Studiebesök och åskådningsmässig läskunnighet

Under hösten 2022 genomfördes en fristående modul som fokuserade på studiebesökets didaktik under vilken lärarna fick ta del av Thérèse Halvarson Brittons (Stockholms universitet) forskning och tankar kring studiebesöket och elevers upplevelse av levd religion. Modulen avslutades med en gemensam åskådningsvandring innehållande studiebesök till olika religiösa byggnader i Helsingfors, bland annat en moské, en synagoga och en katedral.

Fortbildningshelheten drogs ihop i ett avslutande seminarium kring Åskådningsmässig läskunnighet och pedagogiska erfarenheter under vilket deltagarna under Ruth Illmans (Donnerska institutet) ledning såg närmare på mångfalden av religioner och livsåskådningar i Finland medan Saila Poulter kopplade detta till vikten av åskådningsmässig läskunnighet för att förstå och framförallt kunna möta denna mångfald.

Interiör Kampens kapell i Helsingfors.

…Kampens kapell. Foto: Linda Ahlbäck

Hurdant kunnande förväntas idag av lärare i åskådningsämnena?

Den ökade mångfalden av kulturer och åskådningar berör och påverkar de verksamhetsmiljöer där lärarna utför sitt fostrande och undervisande uppdrag, vilket innebär att lärarna förväntas utveckla nya etiska och pedagogiska färdigheter. Som professionellt arbetsredskap behövs ett pedagogiskt förhållningssätt i vilket olikhet och mångfald respekteras. Utöver detta behöver läraren äga förmåga att göra pedagogiska beslut och handla åskådningsmässigt i en verksamhetsmiljö som präglas av mångfald.

Alltför sällan arrangeras fortbildning kring åskådningsämnena och därför är arrangörerna vid Centret för livslångt lärande mycket glada över att det nu gavs möjlighet att göra det. Med hjälp av engagerade sakkunniga var det möjligt att bygga upp en inspirerande och bred helhet som bjöd in alla lärare i åskådningsämnena från klasslärare till ämneslärare i 7-9 och gymnasium. Helheten lyftes dessutom ytterligare av de engagerade och inspirerande lärare som deltog, tack till alla involverade!