Kanavointi ja uushenkinen yrittäjyys

Lukuaika: 3 min.

Uskontotieteen väitöskirjatutkija Katriina Hulkkonen pohtii, millaisia ovat kanavointi-ilmiöön ja uushenkiseen yrittäjyyteen liittyvät ylirajaiset suhteet. Ihmiset sekä rakentavat että ylittävät erilaisia rajoja – ja kanavointia tekevien henkilöiden tapauksessa etenkin rajoja suhteessa henkimaailmaan, uskontoon ja yhteiskuntaan. 

Suomessa, kuten muuallakin länsimaissa tapahtunutta uskonnollisuuden muutosta luonnehtivat muun muassa uushenkisyys ja henkisen alan yrittäjyys. Yrittäjyys on tärkeä uushenkisyyden organisoitumisen muoto ja julkinen aspekti. Henkisen alan yrittäjät tuottavat monenlaisia palveluja asiakkailleen, muun muassa kanavointia. Kanavointi tarkoittaa erilaisissa muodoissa olevan tiedon välittämistä henkiolennoilta tai henkisiltä taajuuksilta. Se voi olla sanallista, kirjallista tai taiteellista. Kanavointia tekevien yrittäjien mukaan siihen voi sisältyä myös parantavan energian välittämistä. Heidän näkökulmastaan kanavoinnin tarkoitus on tuoda ihmisille apua, tukea ja ymmärrystä. Heidän asiakkaansa osallistuvat kanavointia sisältäviin palveluihin useimmiten sosiaalisten tai fyysisten ongelmien vuoksi. Asiakkaat toivovat kanavoidun tiedon avulla neuvoja ihmissuhteisiin, työhön ja terveyteen liittyviin asioihin.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa kanavointi-ilmiö ei ole yleensä kovinkaan tunnettu tai ymmärretty. Kanavoinnin tietämisen tapa ja tieto vievät kanavointiyrittäjiä erityisesti henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoille, mutta mitä yhdistävää toimintaa näillä rajoilla tapahtuu? 

Ihmisten ja henkimaailman välisen rajan huokoisuus 

Kanavoinnin kaltaisessa tiedon välityksessä ja siihen pohjautuvassa yrittäjyydessä ihmiset ja henkiolennot ovat toisistaan riippuvaisia ja toimivat erottamattomasti yhteistyössä. Voidaan ajatella, että kanavointi ikään kuin ylittää ihmisten ja henkimaailman välisen rajan. Tätä ylirajaista yhteistyötä voidaan myös opetella, sillä jotkut kanavointiyrittäjät järjestävät kursseja, joissa henkiolentoyhteyttä, sen vahvistamista ja viestin välitystä harjoitellaan. Samalla kanavoinnin oppimisessa muokataan ihmisten ja henkimaailman välisiä rajoja.  

Kuva: Paul Bence via Flickr

Kanavoinnin kaltaisen yhteistyön mahdollistaa tietynlainen käsitys henkiolennoista ja ihmisestä, ihmisen mielestä ja kehosta. Tämän käsityksen mukaan niin mieli kuin kehokin ovat huokoisia, jolloin henkiolennot voivat olla läsnä ihmisen mielen välityksellä. Lisäksi tämän keho-mieli-käsityksen mukaan henkiolennot ymmärtävät ihmisiä ja vaikuttavat ihmisen kehoon aiheuttamalla erilaisia aistimuksia ja tuntemuksia. Tunteet ja tuntemukset ovatkin oleellisia ihmisten ja henkiolentojen välisille suhteille. Ne ovat myös yhdenlaista tietoa henkiolennoista ja maailmasta.  

Uskonnon ja henkisyyden kenttien häilyvä raja 

Vaikka henkiolennot liitetään usein uskontoon, kanavointia tekevät yrittäjät eivät paikanna työtään uskonnon kentälle. He vastustavat toimintansa luokittelemista esimerkiksi uskonnoksi ja rakentavat vastakkainasettelua etenkin henkisyyden ja institutionaalisen uskonnon välille. Heidän mukaansa näitä erottaa erityisesti uskonnon vallankäyttö sekä ihmisen henkilökohtaisen jumalyhteyden sivuuttaminen. 

Uskonnon kentän ulkopuolelle asemoitumisella on vaikutuksia kanavoinnin yhteiskunnalliseen asemaan. Eron tekeminen uskontoon vaikuttaa siihen, ettei kanavoinnilla tai kanavointia tekevillä henkilöillä ole samankaltaista asemaa tai oikeuksia kuin esimerkiksi uskonnollisilla yhdyskunnilla. He voivat myös jäädä ilman sellaista ymmärtäväistä suhtautumista, jota uskonnolliset yhdyskunnat saavat yhteiskunnassamme osakseen.  

Yrittäjyys yhteiskunnan ja kanavoinnin välisen rajan yhdistäjänä   

Henkiolentoyhteistyöhön perustuva tieto sekä paikantuminen uskonnon kentän ulkopuolelle työntävät kanavointia tekeviä yrittäjiä ja heidän asiakkaitaan yhteiskunnan rajoille. Jännitteinen suhde yhteiskuntaan vaikuttaa siihen, että alan yrittäjät katsovat kenelle ja missä he puhuvat kanavointia koskevista asioista ja millaisilla nimikkeillä. Heidän vaikenemisensa voi puolestaan lisätä aiheen tuntemattomuutta.  

Yhteistä, kohtaamisen aluetta, kanavointia tekevien henkilöiden ja yhteiskunnan välille syntyy sitä vastoin yrittäjyyden ympärille. Kanavointiyrittäjien näkökulmasta heidän toimintaansa ohjaa ihmisten auttamiseen perustuvan elämäntehtävän toteuttaminen, mutta heidän ja muiden alojen yrittäjien välillä on myös paljon yhteistä. He kokevat esimerkiksi samankaltaisia yrittäjyyden hyötyjä ja haittoja kuin muutkin yksinyrittäjät ja käyttävät muun muassa samoja markkinoinnin välineitä. Markkinointi ja yleisemmin kaupallisuus ovatkin yhdenlaisia yhteiskunnan ja kanavointiyrittäjien välisen rajan purkamisen keinoja, sillä ne tuovat kanavointia ja muita henkisyyden ilmiöitä julkiseen tilaan.  

Ylitettävät ja neuvoteltavat rajat 

Kanavointiyrittäjien ja henkimaailman, uskonnon sekä yhteiskunnan välinen ylirajaisuus on olennainen osa uskonnollisuuden muutoksen ilmenemismuotoja, uushenkisyyttä ja uushenkistä yrittäjyyttä. Henkisyyden alueella ihmisten ja henkimaailman, Jumalan tai kuoleman välinen raja ei ole suljettu. Tämän rajan lisäksi alueella käydään neuvotteluja henkisyyden ja uskonnon suhteesta. Vaikka esimerkiksi kanavointiyrittäjät usein erottelevat henkisyyden ja institutionaalisen uskonnon, voivat he kuitenkin kuulua erilaisiin uskonnollisiin ja henkisiin ryhmiin. Kanavoinnin tietämisen tavan oppiminen voi työntää ihmisiä yhteiskunnan rajoille, mutta samalla kanavointi voi tuoda heille henkisen alan yrittämisen ja toimeentulon mahdollisuuksia muuttuneella uskonnollisuuden kentällä.  

Teksti perustuu Katriina Hulkkosen uskontotieteen väitöskirjaan Elämää henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoilla – Etnografinen tutkimus kanavoinnista, tietämisestä ja uushenkisestä yrittäjyydestä Suomessa, joka tarkastetaan Turun yliopistossa 29.5.2021.