Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry – dialogia vuodesta 1947

Lukuaika: 3 min.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on vuonna 1947 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää uskontojen, katsomusten ja kulttuureiden vuorovaikutusta, kirjoittaa toiminnanjohtaja, filosofian tohtori Marja Laine.

 

Dialogin tukija

Fokus järjestää dialogitapahtumia, kouluttaa, tuottaa kasvatusmateriaaleja sekä järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tukevat ja vahvistavat kulttuuri- ja katsomusosaamista sekä lisäävät uskontojen, katsomusten- ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.

 

yhteisymmarrysviikko-banneri-ig-1

Fokus toimii yhteistyössä uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen sekä opetuksen ja kasvatuksen ja kulttuuritoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Se koordinoi vuosittain YK:n virallista maailmanlaajuista uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa. Lisäksi Fokus ylläpitää ja kehittää monikatsomuksellista juhlakalenteria yhteistyössä katsomuksellisten yhteisöjen sekä Ad Astra -yhdistyksen kanssa. Kalenterin löytyy osoitteista www.juhlakalenteri.fi ja www.festkalender.fi

Yksi askel palvelevuuden edistämiseksi on tuore dialogikasvatuksen portaali, joka on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja UNESCO professori Arto Kallionimen kanssa.

 

some-share

 

Perusoikeuksien mahdollistaja ja kulttuuri-identiteetin tukija

Fokus ry edistää kaikkien perusoikeutta uskonnonvapauteen sekä omaan kieleen ja kulttuuriin edistämällä kulttuuri- ja katsomusdialogia. Yhdistys haluaa vahvistaa yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain syrjimättömyysperiaatteiden toteutumista. Syrjimättömyysperiaatteiden tukeminen edistää myös Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten periaatteiden toteutumista (esim. Euroopan ihmisoikeussopimus).

Yhdistys on sitoutunut myös kulttuuri-identiteetin tukemiseen. Tavoitteena kulttuuri-identiteettiä tukevassa kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksessa on auttaa rakentamaan myönteinen kuva omasta identiteetistä ja ryhmäjäsenyyksistä. Sen lisäksi, että myönteinen omakuva lisää yksilön subjektiivista hyvinvointia, sen voi laajemmin katsottuna ajatella myös heikentävän yhteiskunnallisia jännitteitä kapea-alaisen ajattelun ja sosiaalisen polarisaation vähentymisen kautta.

Kyky uskonto- ja katsomusdialogiin on perustaito. Kasvattajilla on vastuu siitä, että lapset ja nuoret saavat asianmukaiset tiedot ja valmiudet elää muuttuvassa yhteiskunnassa. Heille tulee antaa myös sellaiset valmiudet, joiden avulla he voivat välttää sosiaalisten konfliktien syntymistä. Uskonnolliseen, katsomukselliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen kasvattamisen tulee olla normaali ja elävä osa kasvatusta. Dialogikasvatuksen avulla varmistetaan, että voimme elää rauhanomaista elämää kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa yhteiskunnassa.

 

Keskustelun herättäjä

Uskonto- ja katsomusdialogivalmius on hyvinvoinnin ja yhteiskuntarauhan sekä kestävän kehityksen edellytys. Eksyksissä oleva henkilö on usein suojaton ääri-ideologiaryhmien rekrytoijia vastaan ja pahimmillaan voimakas samaistuminen johonkin selkeän ajattelumallin, identiteetin ja kuulumisentunteen tarjoavaan alakulttuuriin ajaakin väkivaltaisten ryhmien ja ideologioiden pariin. Moraalinen ja uskonnollinen tyhjiö on helppo täyttää ajatuksilla jostain ylevästä, yhteisestä tavoitteesta, jonka edistäminen antaa elämälle merkityksen ja identiteetille kehyksen, vaikka usein ryhmän ideologia ja agenda jäävätkin toissijaisiksi joukkoon kuulumisen tuoman hyvänolontunteen rinnalla. Fokus pyrkii osaltaan olla ehkäisemässä väkivaltaistuneita asenteita ja luomassa välineitä ektremismin kohtaamiseen. Vuonna 2020 aloitettiin kaksi uutta hanketta liittyen näihin teemoihin.

Oikeusministeriön rahoittamassa hankkeessa “Huolena ekstremistinen orientaatio – Opas nuorten kanssa työskenteleville” tuotetaan opas, joka tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin. Sen avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Radikaaliksi kasvamassa? -hankkeen tutkijoiden Saija Benjaminin ja Pia Koirikiven, väitöskirjatutkija Katja Vallinkosken sekä nuorisoalan asiantuntijoiden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Arvo- ja katsomusorientoituneen disinformaation ehkäisy kulttuuri- ja katsomusdialogin keinoin” tuotetaan puolestaan aineisto, joka tukee nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä. Hankkeessa tuotetaan videosarja jonka kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset sekä toisella asteella opiskelevat nuoret. Videosarjaan liittyy pedagoginen aineisto, joka mahdollistaa videoiden käytön osana opetusta.

Fokus on aktiivinen hankeorganisaatio, joka pyrkii nostamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheita, joita ei välttämättä vielä ole käsitelty syvemmin sekä tuottamaan hankkeilla uutta tietoa ja toimintamalleja. Tällä hetkellä on käynnissä mm. hanke ”Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa” jonka tavoitteena on lisätä ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta huomioimalla kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys. Ympäristökasvatuksessa on perinteisesti ollut hyvin luonnontieteellinen näkökulma joten hankkeessa opastetaan millaisiin kulttuurisiin haasteisiin ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen tulee kyetä vastaamaan, jotta oppilaat kokevat motivaatiota ja osallisuutta.

Fokus on avoin uusille avauksille ja toivottaa kaikki uskontojen, katsomusten ja kulttuurien vuorovaikutuksesta kiinnostuneet tervetulleeksi toimintaan.

Lisätietoa: www.kulttuurifoorumi.fi