Kön, religion och populism i Finland

Lukuaika: 3 min.

Frågor relaterade till kön och genus har varit heta i finländska religiösa debatter under flera decennier. Frågor om kön används för identitetspolitik bland religiösa aktörer, skriver Andreas Häger, akademilektor i sociologi och docent i religionssociologi vid Åbo Akademi, som tillsammans med Heidi Henriksson, doktorand i sociologi, forskar om föreningen Äkta Äktenskap (Aito Avioliitto).

Debatten om kön har gällt – och gäller för vissa fortfarande – frågan om kvinnliga präster. Ett annat tema är reproduktiv medicin, där assisterad befruktning och abort väckt debatt. Frågan om abort är till synes en mycket större fråga på många andra håll än i Finland. Ett exempel är Polen där man för tillfället försöker skärpa abortlagen.

Debatten gäller inte minst sexuella minoriteter och könsminoriteter. En slags ”höjdpunkt” i den finländska debatten var anmälningen av dåvarande ärkebiskopen John Vikström till domkapitlet. Det skedde i början av 1990-talet till följd av ett radiouttalande om homosexualitet, där ärkebiskopen hänvisade till vars och ens samvete. Den här händelsen analyserar till exempel Gustav Strömsholm (1997) i sin doktorsavhandling De homosexuella som kyrklig spelbricka: En analys av aktörerna, aktionerna och debatten i Finland år 1993.

Foto: Pixabay.

Även om det finns nationella skillnader, till exempel beroende av vilka religiösa riktningar som dominerar och vilket politiskt system som råder, så finns det också tydliga internationella strömningar i hur religiösa organisationer hanterar frågor om kön. Ett exempel på detta är den aktuella rörelse eller ideologi som går under benämningen anti-gender. I Finland företräds rörelsen av bland annat föreningen Äkta Äktenskap.

Anti-gender är en benämning på en ursprungligen katolsk strömning som starkt betonar två separata och givna kön samt motsätter sig begrepp som socialt genus eller upplevd könsidentitet. Kritik riktas direkt mot en genusvetenskaplig syn på kön. Tanken om könsmångfald och möjligheten till könskorrigering ses som särskilt problematiska. Som exempel kan ges ett färskt citat i den katolska tidskriften The Tablet av påven Franciscus, som när han blev tillfrågad var man hittar ondska i dag, svarade:

”One place is ‘gender theory’ […which] has a dangerous cultural aim of erasing all distinctions between men and women, male and female, which would destroy at its roots God’s most basic plan for human beings […]”

Äkta Äktenskap grundades år 2015 och beskriver på sin webbplats att föreningens syfte är ”att verka för att äktenskapet bevaras som ett förbund mellan en man och en kvinna och för att trygga barnets naturliga rätt till både en far och en mor.” Grundandet av föreningen var en del av den politiska debatt som ledde fram till att könsneutrala äktenskap blev möjliga i Finland år 2017.

Äkta Äktenskap är formellt religiöst och politiskt obundet, men listan över understödjare som finns på deras webbplats visar en annan bild. Nästan hälften av de avporträtterade understödjarna visar sig vara kristdemokrater, bland annat två riksdagsledamöter. Även två nuvarande sannfinländska riksdagsledamöter finns med på listan. Angående religiösa kopplingar finns bland annat pingstvänner samt två personer ur ledningen för missionsorganisationen Patmos.

En viktig arena för Äkta Äktenskap är skolan. De motsätter sig Utbildningsstyrelsen riktlinjer för jämställdhetsarbete i skolan, speciellt när det gäller formuleringar om att alla elever har rätt att definiera hur de förhåller sig till att vara flicka, pojke eller något ”mittemellan”. De distribuerar också en blankett där föräldrar kan be om befrielse för deras barn från undervisning som utgår från Utbildningsstyrelsens material om jämställdhet. Äkta Äktenskaps skolverksamhet blir en slags parodi av Fritänkarnas motsvarande kampanjer gällande religiös verksamhet inom skolans ram.

Foto: Pixabay.

Äkta Äktenskap, och hela anti-gender-fenomenet, påminner om att kön fortfarande är ett högst aktuellt tema inom så kallad konservativ religion, inklusive olika schatteringar av kristendom. Exemplet visar också att kön, vid sidan av nation, är en viktig fråga för högerpopulistiska politiker. Att ståta med sitt porträtt bland Äkta Äktenskaps anhängare blir för en del kristdemokrater och sannfinländare ett sätt att visa vilken sida de står på, både som politisk branding och identitetspolitik. Äkta Äktenskap är också ett exempel på hur religiösa och politiska riktningar använder en förment neutral förening som bulvan för att förmedla en agenda som är problematisk i ett (förmodat) jämställt och sekulariserat Norden.