Islamilainen teologia Helsingin yliopistossa

Lukuaika: 2 min.

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, uskontotieteen oppiaineessa, alkaa syksyllä 2018 islamilaisen teologian opetus. Mitä islamilainen teologia oikein yliopistokontekstissa tarkoittaa? Tästä kirjoittaa islamilaisen teologian yliopistonlehtori Mulki Al-Sharmani.

 Islamilaisella teologialla tarkoitetaan tieteenalaa, jossa tutkitaan islamia ja muslimeja. Uuden lehtoraatin tavoitteena on olla osaltaan rakentamassa tieteellistä islamin tutkimuksen alaa, jossa tarkastellaan islamin laajaa kirjallista perintöä sekä tämän päivän muslimien monisäkeistä uskonnollisuutta. Islamilaista teologiaa kehitetään yhdessä Helsingin yliopiston islamin tutkimuksen kanssa ja pyrkimyksenä on rakentaa toisiinsa linkittyviä opetusohjelmia. Näin aihepiiristä kiinnostuneet yliopisto-opiskelijat saavat laajan valikoiman monitieteisiä, eri teemoja käsitteleviä kursseja.

Opettamani kurssit sisältävät islamia ja muslimeja käsitteleviä sekä teologisia että antropologisia aihealueita. Loppuvuodesta 2018 opetan kurssin, jolla tarkastellaan avioliittoa, avioeroa ja vanhemmuutta käsitteleviä opinkappaleita ja säädöksiä klassisessa islamilaisessa oikeustieteessä. Samalla kurssilla opiskelijat saavat myös tietoa siitä, miten nämä lainopilliset opinkappaleet vaikuttavat nykyisiin valtioiden säätämiin islamilaisiin perhelakeihin ja avioliittokäytänteisiin, ja millaisia muutoksia niissä on ajan kuluessa tapahtunut.

Tätä edellä mainittua kurssia seuraa islamilaista perhelakia Euroopassa käsittelevä kurssi, jossa tarkastellaan miten nykypäivän muslimit nojautuvat lukuisiin uskonnollisiin ja lainopillisiin periaatteisiin perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kurssilla pohditaan myös sitä, miten eri Euroopan valtiot suhtautuvat uskonnonvapauteen ja uskontoperustaisiin avioliittoihin ja avioeroihin.

Vielä yksi kurssiesimerkki, jonka haluan nostaa esille, käsittelee Koraanin tieteellistä selitystä ja feminististä tulkintaperinnettä (hermeneutiikkaa). Tämä kurssi tutustuttaa opiskelijat klassiseen Koraanin selitysoppiin, mutta samalla kurssilla käsitellään myös sitä, miten nykypäivän oppineet musliminaiset tulkitsevat uudelleen osaa sen sukupuolta koskevista hallitsevista tulkinnoista ja metodologioista. Samaan aikaan toinen kurssi kouluttaa opiskelijoita etnografisessa tutkimuksessa koskien uskonnollisten instituutioiden moninaisia rooleja ja tehtäviä uskonnollisten vähemmistöjen elämässä. Moskeijat ja muslimit Suomessa ovat kurssin keskipisteenä.

Tutkimusperustainen islamilaisen teologian opetus pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan kahdella tapaa. Ensinnäkin, pyrkimyksenä on kouluttaa opiskelijoita siten, että heillä on sekä vankka ja monitahoinen islamilaisen tekstitradition tuntemus, että syvä ymmärrys siitä miten se vaikuttaa nykypäivän muslimien elämään etenkin länsimaissa. Kun opiskelijat siirtyvät työelämään, he voivat käyttää syvällistä islamin tuntemustaan eri ammatillisissa ja yhteiskunnallisissa rooleissa

Toiseksi, islamilaisen teologian oppialan avulla pyritään edesauttamaan faktaperustaisen ja rakentavan islamia käsittelevän julkisen keskustelun rakentumista. Yhteiskunnallisena tavoitteena on vähentää islamiin kohdistuvia pelkoja, jotka nousevat usein virheellisistä ja kielteisistä islamia ja muslimeja koskevista olettamuksista. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen ja jakaminen on erityisen tärkeää alati monietnisemmäksi ja –uskontoisemmaksi muuttuvassa Suomessa. Helsingin yliopiston islamilainen teologia tulee omalta osaltaan toteuttamaan tätä tehtävää.